Haberler
Federasyon İl Temsilcileri
Federasyonumuz
Mevzuat
Basın Açıklamaları
Mimarlık ve Mühendislik
Hukuk
Temaslarımız
Makaleler
Faaliyetlerimiz
Ziyaretlerimiz
Camilerimiz
Yayınlarımız
 
Ana Sayfa « Geri Dön
  TÜZÜĞÜMÜZ
 

(BİRİNCİ BÖLÜM)
Madde: 1) FEDERASYONUN ADI

TÜRKİYE CAMİİ VE KUR’AN KURSLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
Kısaltılmış Adı "TCKKDF" dir.

Madde: 2) FEDERASYONUN MERKEZİ

Sakarya’dadır. Merkez değişikliği Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun kararıyla gerçekleştirilebilir. Adres değişikliği Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde: 3) FEDERASYONUN KAPSAMI

Federasyon, Türkiye genelindeki ilgili dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak. Derneklerimizin haklarını korumak ve savunmak. Federasyon Diyanet ile ilgili Kanun ve yönetmenliklere tabi değildir.

Madde: 4) FEDERASYONUN AMACI

A- Federasyon Devlet ve Özel Kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar, üye dernekler arasında ayrıcalık yapmaz, üye derneklere gelir kaynakları bulmaya çalışır., maddi ve ayni yardım yapar, dernekler arasında dayanışma ve işbirliğinin kurulup gelişmesi yönünde çalışmalar yapmak, ortak kültür ve değerleri yaşatmak ve tanıtmak, üye derneklerin kurumsal kapasitelerini nin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve faaliyetlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak, kültürel ve iletişim içerikli süreli ve süresiz yayınlar yapmak, veb sayfası oluşturmak ve bu yolla güncel haber ve gelişmeleri duyurmak, gece, sergi, gazete, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunmak. Gerek duyulması durumda 81 ilde ve ilçelerde temsilcilik veya şube açmak.

B- Basın yayın Organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle Kamuoyu oluşturur.

C- Derneklerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik eder, bu konuda Devlet Kuruluşları ile ilişki kurar.

D- Derneklerin sorunlarına yardımcı olur.

E- Her kademedeki eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yapar.

F- Konusu ile ilgili üst kuruluşlara, kooperatiflere görüş bildirir.

G- Derneklere önerilerde bulunur, görüş bildirir.

H- Federasyona lokal, kütüphane açıp çalıştırabilir.

J- İlgili basın, kamu ve özel kurumların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir. Resmi bayramlarda ve Devlet Büyüklerinin anıldığı törenlerde derneklerin adına federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar. K- Yasaların ve yönetmeliklerin ön gördüğü yasaklara kurallara uyar.

L- derneklerin demokrasi’nin gelişmesine katkıda bulunmasını sağlar.

M- Üye dernekler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmaya büyük çaba gösterir.

Madde: 5) FEDERASYONUN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Federasyon, amacına ulaşmak için;

A-) Yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını ilgili yasa hükümleri uyarınca satmaya ,devir ve ferağ etmeye, gelirlerini toplamaya ve harcamaya ,mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya, federasyon amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği, taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve federasyonun amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, federasyonun amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yasal izin alındığında yurt dışındaki aynı amaç doğrultusundaki Konfederasyon, Federasyon ve Dernekler ile, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya bu yardımı sağlamak için aşamalar yapmaya taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayrı ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya olan yada olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya ,geçerli banka kefaletlerini kabule, federasyonun amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye federasyonun amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek etüt, envanter, satın alma ve hizmet vermek gibi her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye, federasyona gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirakle bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, federasyonun amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler yapmaya federasyon amacı doğrultusunda faaliyet gösteren bakanlıklardan yer tahsis almaya, projeler üretmeye, aynı amaç ve ilke doğrultusundaki derneklerin işbirliği koordinatörlüğünü ve temsilciliğini üstlenmek,

B-Federasyonun amacı yönünde faaliyet gösteren ve konu ile doğrudan ilgili bakanlık ve teşkilatlarıyla ve dernek, birlik, federasyon ve her türlü kuruluşla yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliğini geliştirmek hizmetlerinin özendirilmesini desteklemek ve geliştirilmesine yönelik faaliyette, bulunmak.

C-İlahiyat fakültelerinin ilgili birimleri ile işbirliği yapmak buna ilişkin bilimsel faaliyetlere katılmak katkıda bulunmak ve desteklemek,

D-Dini eğitiminin faaliyetinde bulunmak ve bu ilgi alanında yurt içinde ve yurt dışında eleman yetiştirmek.

E-Amacını gerçekleştirmek için gerekli iletişim imkanlarını kullanır.

F-Yönetim Kurulunun gerekli göreceği yönetmelikleri çıkarmak, kamu hizmeti niteliğindeki belli yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmayan amacına yönelik faaliyetlerden yıl içinde elde edilen gelirlerin en az % 80’ni federasyon amaçlarına harcamaktır. Gelirler, kanunla yasaklanan amaçlar için kullanamaz,

G-Üyelerin üretim projelerine maddi ve teknik destek sağlamak üzere yardım sandığı kurmak. H-yarışma, müsabaka, sergi ve toplantılar ile sosyal faaliyetler düzenlemektir.

J-Federasyon amaçları doğrultusunda bölgelerde bulunan camii kuran kursları ve dini hizmet gösteren yerlere imkanlar ölçüsünde maddi ve manevi yardımlar yapmak.

K-Federasyon amacının gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde 5072 sayılı Federasyon ve vakıflar Kamu Kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanunun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

L-Federasyon amacını gerçekleştirmek üzere benzer Federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

M-Federasyon ihtiyaç bulunan bölgelerde camii veya kuran kursu yapılması için yetkili makamlarla görüşmek. N-Üye dernek mensuplarının, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaları için tesisler kurmak ve işletmek.

O-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak ve gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere burs vermek, diğer kurum ve kuruluşlardan bu durumdaki öğrencilere burs verilmesi için girişimlerde bulunmak.

P-Mevzuatta gerekli görülmesi halinde istediği il ve ilçelerde temsilcilik açar R-Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlardan Federasyonun amaçları çerçevesinde proje bazında yardım almak ve proje işbirliği yapmak.

Madde: 6) YURTDIŞI FAALİYETLERİ

Federasyon yönetim kurulu bu tüzüğün amaçları doğrultusunda uluslar arası kurum ve kuruluşlarla temas edilmesine ve üye olunmasına yarar gördüğü hallerde yetkili makamlardan izin alarak bu temasları gerçekleştirir ve verilen izin çerçevesinde işbirliği yapabilir.

Madde: 7) BAŞKANLAR KONSEYİ

Federasyon Başkanının başkanlığında üye derneklerin yönetim kurulu başkanlarından oluşur, Federasyon başkanının çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Başkanlar konseyi üye derneklerin sorunlarını dile getirir ve bu konularda yönetim kuruluna önerilerde bulunur, federasyon tüzük değişikliği ve diğer düzenlemeler konusunda görüş bildirir, üye dernekler ile federasyon arasındaki sorunlarda hakemlik eder ve Federasyon Başkanının getireceği diğer konularda görüş bildirir.

(İKİNCİ BÖLÜM)

Madde: 8) FEDERASYON ÜYELİĞİ:


a)-Derneklerin federasyona üye olabilmeleri için kendi genel kurullarından karar almaları ve gerekli yasal formaliteleri tamamlamaları gereklidir. Gerekli işlemleri tamamlamadan yapılan müracaatlar federasyon yönetimince dikkate alınmaz.

b)-Genel kurul kararını alan dernekler, yazılı olarak federasyon yönetimine başvurur ve federasyon yönetimi bu isteği 30 gün içinde karara bağlamak zorundadır. Katılma kararı müracaat eden derneğin federasyona katılma payını ödemesi sonrasında kesinlik kazanır.

c)-Federasyon kuruluşu amacına uygun dernekler yönetim kurulu kararı ile fahri üyeliğe ve onur üyeliğine kabul edilebilirler. Fahri üye ve Onur üyesi dernekler Genel Kurulda oy kullanamazlar Federasyon Yönetim Kuruluna seçilemezler. Federasyonda dernekleri kendi üyelerinden seçtikleri 14. Maddede belirtilen sayıda asil delegeleri temsil eder.

Madde : 9) ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)- Üye dernekler Federasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadırlar. Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararları ve iç tüzükleri tüzel kişiliklerini Korumak kaydı ile uygulamakla yükümlüdürler.

b)- Üye dernekler federasyon genel kurulu tarafından belirlenen federasyon katılım payını girişte, yıllık aidatları ise en geç her yılın ikinci yarısında ödemek zorundadır.

c)- Üye dernekler kendi genel kurul toplantılarını takiben en geç 10 gün içerisinde faaliyet raporları, bilanço, denetim kurulu raporu ve katılan üye listesi ve federasyon delegelerini içeren listelerden birer nüshasını federasyon yönetimine vermek zorundadırlar.

d)- Üye dernekler genel kurul toplantılarını federasyon genel kurul toplantısından en az bir ay önce yapmış ve federasyon delegelerini seçmiş olmak zorundadırlar.

e)- Federasyon yönetim kurulu tarafından organize edilen ortak çalışma toplantılarına üye dernekler katılmak zorundadırlar.

f)- Üye dernekler düzenledikleri toplantı ve diğer çalışmaları konusunda federasyona devamlı bilgi vermek zorundadırlar. Ayrıca çıkardıkları yayınlardan en az 5 nüshayı Federasyon merkezine iletmekle yükümlüdürler.

Madde: 10) FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

a)-Üye dernekler kendi genel kurullarında kararı almak ve bu kararı federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman federasyon üyeliğinden ayrılabilirler.

b)-Federasyondan ayrılacak dernek federasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır. Aksi takdirde giderleri ile birlikte icra yoluyla tahsil olunur.

c)-Federasyondan ayrılan dernek, federasyonun sahibi olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklarından vazgeçmiş sayılır. Bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

d)-Üye derneğin feshedilmesi yetkili mercilerce kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda federasyon üyeliği otomatik olarak düşer. Bu durumda “c” bendindeki şartlar geçerlidir.

e)-Kendi arzusuyla federasyondan ayrılan dernek, tekrar üye olmak istediği takdirde gerekli işlemleri yeniden tekrarlamak zorundadır. Derneğin ikinci kez ayrılması durumunda yeniden müracaatı kabul edilmez.

Madde: 11) FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARTMA

Üye dernekler aşağıdaki hallerde federasyondan çıkarılabilirler: Kendiliğinden: üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer. Çıkma ile: Hiç kimse federasyondan üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçları sona erdirmez.
Çıkarılma ile: Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri
1- Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını altı ay içinde ödememek.
4- Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
6- Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. genel kurulun vereceği karar kesindir. 7- Yukarıda sayılı durumlardan birinin tesbiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
8- Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığından hak iddia edemez.

Madde: 12) FEDERASYON ORGANLARI

Organ üyesi delegelerin kendi derneklerinin genel kurulunda temsilcilik görevlilerinin sona ermesi yeni delegelerin federasyona temsilci olarak seçilmeleri durumunda, organ içerisinde görevli delegeler yeniden görev taksimi yaparlar ve bunu federasyon yönetim kurulu Mülki amirliğe bildirir.
Federasyon organları
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
e) Danışma Kurulu

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

Madde: 13) GENEL KURULUN TEŞKİLİ


Genel Kurul, üye derneklerin kendi üyeleri arasından seçmiş olduğu temsilci delegeden oluşur. Üye derneklerin Federasyon Genel Kurul delegeleri, kendi Genel Kurullarında seçtikleri 3 asil üyeden oluşur. Dernekler asil delegeleri ile aynı sayıda yedeklerini belirleyerek Federasyona bildirmek zorundadır. Herhangi bir nedenle delegelikten ayrılan veya delegeliği düşen üyenin yerine yedek listenin başındaki üye otomatik olarak geçer ve genel kurul delegesi olur. Üye derneğin temsilcisinin delegelik müddeti, yetkili kurulunun Federasyon Yönetim Kuruluna yeni delegeyi bildirime kadardır. Derneklerin temsilci listeleri federasyon genel kurul toplantısından en az 30 gün önce federasyona yazılı olarak bildirilir. Derneklerin seçimle değiştirdiği delegeleri varsa federasyondaki organlardaki üyeliklere katılırlar. Her delegenin bir oy hakkı vardır.

Madde: 14) GENEL KURUL TOPLANTILARI

a)-Olağan Genel kurul – Federasyon Genel Kurulu üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde olağan olarak toplanır.
b)-Olağanüstü Genel Kurul – Yönetim ve Denetleme kurallarının gerekli görmesi halinde veya Genel kurul delegelerinin 1/5’nin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak toplanır.
c)-Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı istekleri üzerine yönetim kurulu en geç bir ay içerisinde Genel kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme kurulu üyeleri veya toplantı isteyen delegelerinin birisinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Federasyon delegeleri arasında üç kişilik bir heyet oluşturulur ve heyet federasyonu bir aylık süre içinde toplantıya çağırır.

Madde: 15) TOPLANTI ÇAĞRI YERİ USULÜ VE YETER SAYISI

Çağrı Usulü:
Yönetim kurulu, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunanların listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelere en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulü uygun olarak üyelere duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Yeri ve Yeterli Sayı:
A) Genel kurul ilanda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel kurula katılacak delegeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adların karsısına imza atarak toplantı yerine girerler ve toplantı yeter sayısı sağlanmış ise başkanın görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar katip seçilerek Kongre Divanı oluşturulur. Toplantının yönetim Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

B) Toplantı yeter sayısı genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin toplam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. İlk Toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı en az 7 gün en geç 60 gün sonra yapılmak zorundadır. İkinci toplantıda çoğunluk sayısı aranmaz fakat bu toplantıya yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin sayısının iki misli delegenin iştirak etmesi zorunludur.

C)Toplantının geri bırakılmasını gerektiren mücbir sebebin bulunması halinde yönetim kurulu erteleme sebeplerini açık olarak gösteren bir ilan ile üye derneklere bildirir bu erteleme 2 ayı geçemez.

D) Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamada, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve delege listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

E) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

F) Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş zarfların içine oy pusulası zarfa koyulup boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

G) Federasyonun Kurucu Yönetim kurulu üyeler tabi üyedir genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptir.Onursal üyeler genel kurul toplantılarını katılabilir ancak oy kullanamaz.

Madde: 16) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Federasyon organlarının seçilmesi.

2- Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi.

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5- Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

7- Federasyon için gerekli olan taşınır, taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır, taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

8- Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmenlikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

9- Federasyon yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere ve personele verilecek ücret ve ödemeleri tespit eder.

10- Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

11-Federasyon Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kurulana yetki verilmesi. 12-Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

13-Federasyonun fesih edilmesi.

14-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

15-Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.

Madde :17) TOPLANTININ YETER SAYISI

Federasyon, tüzüğünde belirtildiği gibi üç senede bir Mayıs ayı içinde olağan Genel Kurulunu yapar,Gündemde Federasyon Feshi ve Tüzük değişikliği yok ise üye temsilci sayısının yarısından bir fazlasının bulunması yeterlidir. Gündemde Fesih ve Tüzük değişikliği var ise üye sayısının 2/3 oranında katılımın olması gerekir. Ancak, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları asil üyelerinin iki katından az olamaz.

Madde :18) GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA USULÜ:

a)Toplantı ilanda belirtilen yerde yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler, delege listesindeki isimleri karşısına imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise yönetim kurulu başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

b)Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki katip seçilerek divan oluşturulur. Divan üyelikleri için birden fazla aday olması halinde ve toplantıda mevcut genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının istemesi halinde gizli oylama yapılabilir.

c)Toplantı yönetimi kongre divan başkanına aittir. Düzenlenen kongre tutanakları bütün divan üyeleri tarafından imzalanır ve yönetim kuruluna verilir.

d) Genel kurula ilan edilen gündemdeki maddeler görüşülür. Katılan üyelerin 1/10’nun teklifinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda gündeme maddeler eklenebilir.

Madde : 19) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel kurul federasyonun en yetkili karar organı olup görevleri şunlardır. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp kararlara bağlanır.

a) Federasyon yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçmek. Bu kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek, yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

b) Benzer federasyonların oluşturacağı Konfederasyonlara katılım için karar vermek ve Konfederasyon genel kurulu için delege tespit etmek.

c) Federasyon amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan , taşınır taşınmaz malların satın alınması kiralanması işletilmesi ve satılması veya devredilmesi ,yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti konularında yönetim kuruluna yetki vermek.

d) Federasyon tüzüğünü değiştirmek.

e) İktisadi işletme ve yardım sandığı kurmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek ve yardım sandığı iç tüzüğünü onaylamak.

f) 4. ve 5. maddelerdeki işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Burada belirtilmediği halde dernekler kanununda belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası. Federasyon genel kurulunda kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Vekaleten oy kullanılamaz.

Madde : 20) YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, TOPLANTI USULLERİ VE KARAR ALMA:

a) Yönetim kurulu için federasyon genel kurulunda delegeler arasından 9 asil ve 9 yedek üye üç yıl için gizli oyla seçilir.

b) Genel kurulca seçilen yönetim kurulu üyeleri seçimi takiben 5 gün içerisinde kendi aralarında toplanır görev bölümü yapar.

c) Yönetim kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu başkanının Denetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapılır. Olağanüstü toplantıda özellikle toplantı sebebi olan konu görüşülür.

d) Yönetim kurulu salt çoğunluk ile toplanır toplantıda bulunanların çoğunluğuyla karar alır. Oylamada eşitlik olması halinde başkanın oyu iki sayılır.

e) Mazeretsiz ve izinsiz olarak art arda 3 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine yedek listeden en yüksek oyu almış olan yedek üye göreve çağrılır . Yedek listenin bitmesi ve yönetim kurulu üyelerinin sayısının 5 in altına düşmesi halinde yönetim kurulu bir ay içerisinde genel kurulu çağırmak zorundadır.

f)Yönetim kurulu Genel Kuruldan sonraki en yüksek karar organı olup genel Kurula karşı sorumludur. Federasyonu idari ve kazai mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.

Madde : 21) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI:

Yönetim Kurulu seçildikten sonraki ilk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yaparak aşağıdaki görevlileri seçer.

a) Yönetim Kurulu Başkanı
b) Bir Başkan Vekili, Üç Başk. Yard.
c) Genel Sekreteri
d) Genel Mali Sekreter
e) Teşkilatlanma Sekreteri
f) Genel İdare Müdürü

Madde : 22) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel kurul kararları çerçevesinde federasyon çalışmalarını yürütmek, federasyona üye dernek kaydetmek.

b) Federasyon çalışma raporlarını bütçenin bilançosunu hazırlayarak genel kurula sunmak, kanunen öngörülen defterleri tutmak.

c) Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak.

d) Üye derneklerin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak, bağlı kuruluşlar arasında dayanışmayı bozan ve federasyon tüzüğüne aykırı hareket eden üye dernekleri, Disiplin kuruluna vermek ve disiplin kurulunun kararını uygulamak.

e) Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, iç tüzük, yönetmelikler veya genelgeler hazırlamak.

f) Genel kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve kanuna uygun olarak taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, bunları kiraya vermek, yer kiralamak.

g) Gerekli yasal müsaadeleri almak şartıyla uluslar arası faaliyetler ile ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek ve uluslar arası kuruluşlara üye olmak.

h) Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin her türlü masraflarını karşılamak.

ı) Federasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi veya kuruluşlara şilt, plaket vs. vermek, Onur Üyesi ve Fahri üye yapmak.

i) Federasyona gelir temin etmek amacıyla gezi ve benzeri toplantılar düzenlemek.

j) Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar konferans, açık oturum, kongre, müsabaka, yarışma, düzenlemek bu amaçlı yurt içi ve yurt dışında gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek bunlara karşı federasyonu temsil etmek.

k) Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen personel almak görevlerine son vermek bunların ücretlerini sosyal haklarını tayin etmek.

l) Kendine verilen yetkiler çerçevesinde federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak.

m) İktisadi işletmeler kurmak veya mevcutlara katılmak, bu işletmeye yönetici ve personel almak ve ücretlerine karar vermek.

n) Genel kurulun verdiği yetkiyle üyelerine proje yardım sandığı kurmak, iç tüzüğünü hazırlamak, personel almak ve denetlemek.

o) 4 ve 5. maddede yazılı işlemleri yapmak.

Madde: 23) FEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı Federasyonun da Başkanıdır. Bu sıfatla, Federasyonun tüzel kişiliğini yönetim kurulu adına, tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde, yurtiçi ve yurtdışında temsil eder. Federasyonun çalışma ve faaliyetlerini sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder ve gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır ve yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar veya uygulanmasını gözetir. Yönetim kurulu üyeleri ve Federasyon personeli arasında koordinasyonu sağlar. Yönetim Kurulu kararları ve bilgisine istinaden Federasyon adına basın toplantıları düzenler ve beyanatta bulunur. Genel sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, Mali sekreterle tüm muhasebe ve muamele belgelerini imzalar. Kanun, tüzük ve diğer mevzuat gereğince Federasyon veya doğrudan Başkanın yerine getirmesi gereken çalışmaları yürütür, beyanlarda bulunur ve yazışmaları yapar. Başkan tarafından yerine getirilmesi gereken diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. Federasyonun tüzel kişiliğini temsil eder ve yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar. Yönetim Kurulunu başkanlık eder.

Madde: 24) BAŞKAN VEKİLİ ve YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

Başkan vekili: Federasyon Başkanının izinli, raporlu ve görevli olduğu durumlarda Başkanın görevlerini yürütür, Başkana vekalet eder ve Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir. Sosyal, Kültürel ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Federasyon bünyesinde yürütülecek eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin sorumlusu olarak Federasyon ve üye derneklerin düzenleyecekleri her türlü etkinliklerin koordinasyon ve programı yapar, yaptırır veya yardımcı olur. Kültürel ve eğitsel çalışmalarını planlar ve yönetim kuruluna bilgi verir. Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Federasyon ile üye dernekler arasında koordinasyonu sağlar üye derneklerin her türlü faaliyetlerini takip eder, Genel kurul toplantı ve çalışmalarını koordine eder ve bu konularda yönetim kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur. Üye derneklerin faaliyetlerini takip eder, gerekirse denetler ve yönetim kuruluna rapor verir. Federasyona üye derneklerin genel kurul toplantılarını zamanında ve uygun olarak yapmasını sağlar, üye derneklerle ilgili problemleri yönetim kuruluna bildirir.

Madde: 25) FEDERASYON GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyonun her türlü yazışmalarını düzenler ve yürütür, Başkanla birlikte Federasyon adına dış yazışmalarda bulunur, Yönetim kurulu toplantılarının gündemini ve alınan kararları hazırlar, Başkan ve diğer organların almış olduğu kararları ve verilecek görevleri yerine getirir. Federasyonla ilgili her türlü hukuki sorunları takip eder ve Başkan adına Federasyonda çalışanlarını sevk ve idare eder. Federasyonumuza üyelik için müracaat eden derneklerin başvuru yazışını yönetim kuruluna bildirir.

Madde: 26) FEDERASYON MALİ SEKRETER GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyonun muhasebe işlerinin yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar. Gelir gider tablosu ve mizanları yönetim kuruluna sunar. Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar. Federasyonun hesaplarını iç ve dış denetimlerine hazır olarak tutar, Federasyon gelirlerinin toplanması sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını ve muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar. Federasyonun taşınır, taşınmaz mallarıyla ilgili belgelerin demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasına sağlar.Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmaları federasyon kaşesi altında başkanla birlikte imza eder, Başkanın yokluğunda teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı veya genel sekreterle birlikte imza eder. Muhasip Yönetim kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamaları yapar . Federasyon yönetim kurulu kararı ile belirlenecek nakdi, günlük harcamalar için tutar hesabını yönetim kuruluna verir.

Madde: 27) FEDERASYON BAŞKANININ İSTİFASI

Yönetim kurulu kendi arasından genel kurula kadar kalan süreyi tamamlamak üzere yeni Başkanı seçer.

Madde: 28) DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme kurulu genel kurul tarafından üç yıl için gizli oyla 3 asil ve 3 yedek üye seçilir . Seçilen asil üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan seçerler Denetleme Kurulu üyeleri görevleri için bir ücret almazlar fakat görevleri nedeniyle yaptıkları masrafları belge karşılığında federasyon tarafından üyelere ödenir.

Madde: 29) DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

a) Federasyonun bütün işlemlerini hesaplarını ve defterlerini denetler. Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço gelir gider hesabına ait incelemeleri rapor halinde genel kurula sunar

b) Federasyon gelirlerinin giderlerinin sarf belgelerinin ve faturalarının usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini ve harcamalarla ilgili yönetim kurulu kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder. Federasyonun banka hesaplarını elde ve kasada bulunan paralarını denetler. Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol eder. Gelen giden kayıtlarının tutulup tutulmadığını, müracaatlara cevap verilip verilmediğini kontrol eder.

c) Federasyonun gelir ve giderlerini 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetler, hazırladığı raporları yönetim kuruluna ve toplandığı zaman genel kurula sunar.

Madde: 30) DİSİPLİN KURULU VE GÖREVLERİ

Disiplin kurulu genel kurul tarafından 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur . Seçim sonrası ilk toplantıda asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Disiplin kurulu üyelerle ilgili olarak kendisine intikal eden konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük şartlarına uyup uymadığını inceler ve sonuca bağlar.

Madde: 31) DİSİPLİN CEZALARI

a) Yazılı uyarma.

b) Yazılı ikinci uyarma.

c)1 aydan, olağan genel kurula kadar, geçici olarak federasyon faaliyetlerine katılımdan men etmek.

d) Federasyon üyeliğinden çıkarmak ve uygun göreceği diğer cezalardır.

e) Bütün cezalar Yönetim Kurulunca uygulamaya konur, ancak Üyelikten çıkarma cezasının Genel Kurulca görüşülerek onaylanması zorunludur. Üye dernek Genel Kurula kadar federasyon faaliyetlerine katılamaz.

Madde 32) DİSİPLİN CEZALARININ HÜKÜM VE NETİCELERİ

a) Uyarma cezası yönetim kurulunun tasdiki ile tekemmül eder ve bu ceza için itiraz edilemez.

b) İki defa yazılı uyarı cezası verilmesine rağmen üyenin fiili düzeltmemesi durumunda geçici faaliyetlerden men cezası verilir. Bu cezaya karşı yönetim kuruluna 15 gün içerisinde itiraz etmesi mümkündür.

c) Üyelikten tamamen çıkarma cezası disiplin kurulunun teklifi yönetim kurulunun tavsiyesi ve genel kurulun onayı ile kesinleşir.

d) Disiplin kurulunun bu görevi tüm federasyon delegelerini kapsar.

e) Geçici olarak faaliyetlerden men cezası verilen dernek temsilcisinin federasyon organlarındaki üyelikleri de Genel Kurula kadar düşer.

Madde: 33) DANIŞMA KURULLARI

Federasyon amaçları doğrultusunda katkılarından yararlanılan ve daha etkin çalışma konusunda yardımcı olabilecek olan başarılı kişilerden danışma kurulları veya danışmanlar yönetim kurulunca seçilebilir .Danışma kurulu üyelerinin federasyon üyelerinden seçilmesi gerekmez.

Madde :34) TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

1)- Karar defteri

2)- Üye kayıt defteri

3)- Gelen-Giden evrak kayıt defteri

4)- Gelir ve gider defteri

5)- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri

6)- Alındı belgesi kayıt defteri

7)- Demirbaş eşya kayıt defteri

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)

Madde : 35) FEDERASYON GELİRLERİ


a)-Federasyona üye olan derneklerin federasyona girişlerinde bir defaya mahsus olmak üzere ödeyecekleri 100.00- (Yüz) Yeni Türk Lirası,

b)-Federasyona üye olan derneklerin üye olduğu yıldan başlamak üzere her yıl ödeyecekleri üye aidatı 100.00- (Yüz) Yeni Türk Lirasıdır, bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

c)-Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış veya yardımlar ile hizmete katılma payları,

d)-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence ,temsil konser, konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

e)-Federasyon mal varlığından elde edilen gelirler, federasyon amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

f)-Federasyon Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

g)-Diğer faaliyetlerden elde edilecek gelirlerdir.

Madde : 36) FEDERASYON GİDERLERİ

a) Personel giderleri

b) Ücretler ve yolluklar

c) Kira, aydınlatma, ısınma, temizlik giderleri

d) Vergi ve sigorta giderleri, Noter ve benzeri kuruluş giderleri

e) Prim ve ikramiyeler

f) Sosyal, kültürel faaliyet ve yurt içi ve dışı toplantılara katılım giderleri

g) Yayın ve kırtasiye giderleri

h) Haberleşme (Telefon, posta, faks, vs.)

ı) Demirbaş giderleri

i) Temsil ve ağırlama giderleri

j) Proje katılım giderleri

k) İktisadi işletme ve yardım sandığına gerekli giderler.

l) Amaçlar için yapılacak faaliyetlere gerekli sair giderler.

Madde: 37) FEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMİ

A)-Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmenliği EK-17 de örneği bulunan) Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracıyla ile tahsili halinde bakma tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

B)-Federasyon giderleri ise fatura, parakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi Vergi Usul Kanununa göre geçerli harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyon Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için (Dernekler Yönetmenliği EK-13 te örneği bulunan) Gider Makbuzu düzenlenir.

Borçlanmada Usul : Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

(BEŞİNCİ BÖLÜM)

Madde: 38) FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

a) Genel kurul kararı ile Fesih Genel kurulun Federasyon feshine karar verebilmesi için birinci toplantıda genel kurula katılma hakkı olan delege tam sayısının en az 2/3 nün bu 1. toplantıya katılması ve karar için çoğunluğunun olumlu oy vermesi gereklidir. Bu sayıda delegenin 1. toplantıya katılımı sağlanamazsa 2. toplantıda yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye sayısının iki katından az olmamak üzere toplanılır. Katılanların çoğunluk oyu ile fesih kararı verilebilir .Bu sayıda toplanılmaması halinde Federasyon kendiliğinden fesh olmuş sayılır.

b) Mahkeme kararı ile fesih : Federasyon yetkili mercilerinin tüzüğe aykırı uygulamaları nedeniyle mülki amirin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararı ile fesih gerçekleşir.

c) Kendiliğinden dağılma : Federasyonun kuruluş ve amaç şartlarını kaybederek acze düşmesi ve üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması halinde kendiliğinden dağılmış sayılır . Bu durum mahallin en büyük mülki amirinin kararı ile resmileşir.

Madde: 39) FEDERASYONUN TASFİYESİ, İÇ DENETİMİ

Fesih kendiliğinden dağılma halinde Federasyonun bilumum taşınır ve taşınmaz malları, paraları ve alacakları son 5 yıl boyunca Federasyon üyesi olan ve fesih anında üyelikleri devam eden dernekler arasında paylaştırılır. Fesih kararının alındığı toplantıda 3 kişilik bir tasfiye kurulu seçilir .Tasfiye kurulu Federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder ve kalan mal varlığını yukarıda belirtildiği şekilde dağıtır. Federasyonun İç Denetimi: Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

(ALTINCI BÖLÜM)

Madde: 40) ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ


Genel Kurulca yapılan seçimi, izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları ile federasyon adına tahsilat yapmaya ve federasyona yapılacak tebligatı almaya Yönetim Kurulunun ilk toplantısında karar verilen kişiler, federasyonun merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde: 41) TEMSİL VE İMZA

Başkan, tek başına, başkanın olmaması durumunda Başkana vekaleten Başkan Yardımcılarından biri federasyonu temsil eder. Federasyonun taahhüt ve imza, Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Mali Sekreter üyenin birbirleri ile çift imzalı olarak ve Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bankalardan para tahsil etmeye yukarıda belirtildiği şekilde birlikte çift imza gereklidir.

Madde: 42) FEDERASYONUN KURUCULARI

Kurucu yönetim kurulu üyeler federasyonun tabi delegeleridir.

Madde: 43)


Hüküm Eksikliği bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmenliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

   
   
   
 
  Ana Sayfa     Federasyonumuz     Federasyon Üyeleri     Camilerimiz    Ziyaretler     Duyurular     İletişim Tüm Hakları Saklıdır